xx资源网(xxURLs.com)
发布资源

人教版小学古诗词及文言文大全含注解译文

部分预览:(共21页)


赠汪伦zèng wāng lún

【唐】李白【táng 】lǐ bái

李白乘舟将欲行,lǐ bái chéng zhōu jiāng yù háng

忽闻岸上踏歌声。hū wén àn shàng tà gē shēng

桃花潭水深千尺,táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ

不及汪伦送我情。bú jí wāng lún sòng wǒ qíng 

【注释】

  汪伦:安徽泾县桃花潭附近的一位村民。 踏歌:古代民间的一种歌唱形式,歌唱时以脚踏地为节拍。

  桃花潭:在今安徽泾县西南。

  不及:比不上。

【译文】

  李白坐船正准备出行,忽然听到岸上的以脚踏为节拍的唱歌声。桃花潭的水深达千尺,比不上汪伦送我的深情。

名句赏析——“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”

  此诗作于诗人在安徽泾县一带的漫游途中。在泾县桃花潭有一位村民叫汪伦,他常常预备美酒招待李白,李白很感激他,在离开桃花潭时写下了这首赠别之作。前两句叙事,诗人正要乘船出发,忽然听见岸上传来歌唱声,原来是老朋友汪伦特意赶来送他;后两句用比兴手法,表达了对汪伦深情相送的感激。用“深千尺”的潭水比喻送别之深情,生动而形象,而又加“不及”二字,更增强了诗句的动人力量。这首有明显的民歌风味的诗词自然质朴,清新流畅。诗人用眼前普通的景物作比喻,写出了与友人的真挚情意。 下载地址:
人教版小学古诗词及文言文大全含注解译文下.doc:https://jiaoyu123.ctfile.com/fs/17211708-370455394


资源链接
人教版小学古诗词及文言文大全含注解译文下.doc: http://545c.com/file/17211708-370455394
标签

小学语文小古文

发布日期

2019-05-02

擦亮日期

2019-05-02

关闭