xx资源网(xxURLs.com)
发布资源

.正确阅读[EPUB|MOBI|AZW3]

《正确阅读》内容简介:对大部分并没有特定的语言表达障碍、说话障碍以及阅读能力障碍但不能有效阅读的儿童和成年人而言,蒂·泰德罗克博士在《正确阅读》中详述的简捷方法,为那些深受使用其他教学方法而尝遍挫败感的父母和老师确实指明了一条光明之路。
资源链接
正确阅读 EPUB下载 https://n802.com/file/12242611-453326819
正确阅读 MOBI下载 https://n802.com/file/12242611-453326820
正确阅读 AZW3下载 https://n802.com/file/12242611-453326821
更多电子书:
科学科普科技: https://n802.com/dir/12242611-19207418-b2d6d9
经济管理: https://n802.com/dir/12242611-20972179-588088
历史纪实: https://n802.com/dir/12242611-20455924-86a110
认知思维逻辑: https://n802.com/dir/12242611-20805315-00e33e
文学小说写作: https://n802.com/dir/12242611-20442120-71a53c
人文社科: https://n802.com/dir/12242611-19216844-ee5a9a
宗教哲学思想: https://n802.com/dir/12242611-20450980-70304b
职场与财富: https://n802.com/dir/12242611-39811995-805fad
心理学: https://n802.com/dir/12242611-19335376-62ae97
育儿教育: https://n802.com/dir/12242611-20745050-ed4a86
英语学习: https://n802.com/dir/12242611-19196312-026826
艺术设计: https://n802.com/dir/12242611-20503916-952426
电脑IT: https://n802.com/dir/12242611-20442160-8ecf83
标签

阅读学习方法科普教育

发布日期

2020-07-16

擦亮日期

2020-08-03

关闭